top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U HET ONLINE BESTELSYSTEEM GEBRUIKT

Door zich toegang te verschaffen tot het Online Bestelsysteem, het te gebruiken of op andere wijze gebruik te maken van het Online Bestelsysteem, gaat u akkoord met de onderstaande voorwaarden en met alle andere gebruiksvoorwaarden die u op het Online Bestelsysteem ter beschikking worden gesteld, ("Gebruiksvoorwaarden") met betrekking tot uw gebruik van het Online Bestelsysteem.

 

De Gebruiksvoorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst tussen het restaurant ("ons", "wij" of "onze") en u. Lees de Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door en als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, heeft u geen recht of toestemming om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van het Online Bestelsysteem en moet u zich daarvan onthouden.

 

Uw gebruik van het Online Bestelsysteem is ook onderworpen aan ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid en u moet ook vertrouwd raken met deze andere voorwaarden en beleidslijnen voordat u het Online Bestelsysteem gebruikt.

 

Wij kunnen de Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan. Wij zullen u van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen via onze website, app en/of op een andere manier, indien van toepassing. U dient de Gebruiksvoorwaarden regelmatig door te nemen en u gaat ermee akkoord dat uw verdere gebruik van het Online Bestelsysteem na publicatie of verzending van een mededeling over eventuele wijzigingen van de Gebruiksvoorwaarden betekent dat u de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden vanaf hun ingangsdatum accepteert. Als u bezwaar heeft tegen wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden, kunt u stoppen met het gebruik van het Online Bestelsysteem.

1. Doel

Het doel van het Online Bestelsysteem is om u (en andere klanten) een eenvoudige, handige en kosteneffectieve service te bieden die het mogelijk maakt om bestellingen voor de levering of het ophalen van maaltijden en/of andere artikelen (de "Producten") bij ons te plaatsen. U krijgt het recht om het Online Bestelsysteem te gebruiken volgens de Thai Yim Gebruiksvoorwaarden die een afzonderlijke en leidende bindende overeenkomst tussen u en Thai Yim vormen.

2. Disclaimer en Aansprakelijkheid

U erkent en gaat ermee akkoord dat het Online Bestelsysteem beschikbaar wordt gesteld voor gebruik 'as is' en 'as available' en wij geven geen verklaringen en garanties van welke aard dan ook met betrekking tot het Online Bestelsysteem en dat wij, onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, geen garantie of verklaring geven met betrekking tot, en geen verantwoordelijkheid hebben voor, de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, veiligheid, geschiktheid voor een bepaald doel of prestatie of de continuïteit van het Online Bestelsysteem of de inhoud daarvan. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het Online Bestelsysteem geschikt is voor uw doeleinden.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, het Online Bestelsysteem te allen tijde, tijdelijk of permanent, en geheel of gedeeltelijk, om welke reden dan ook, kan worden gewijzigd of ingetrokken zonder voorafgaande kennisgeving, en wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige andere partij die voortvloeit uit of verband houdt met een dergelijke wijziging of intrekking. Wij geven geen garantie dat het Online Bestelsysteem ononderbroken of foutloos is of dat het Online Bestelsysteem vrij is van virussen. Wij garanderen of verklaren niet dat het Online Bestelsysteem aan uw eisen of specificaties voldoet, of dat eventuele fouten of bugs in het Online Bestelsysteem worden gecorrigeerd.

 

Alle verklaringen, waarborgen, garanties, bepalingen en voorwaarden, expliciet of impliciet bij wet of anderszins, met betrekking tot het Online Bestelsysteem of de daarin opgenomen informatie (inclusief enige impliciete garantie van juistheid van gegevens, niet-inbreuk, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel) worden hierbij uitgesloten voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u, hetzij contractueel, hetzij op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) krachtens de wet of anderszins voortvloeiend uit of in verband met de Gebruiksvoorwaarden, het Online Bestelsysteem en/of de Producten, is beperkt tot €100.

 

Wij erkennen dat niets in de Gebruiksvoorwaarden onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid of die van onze agenten of werknemers uitsluit of beperkt.

3. Gebruik van gegevens

Als u uw betaalkaartgegevens invoert op het Online Bestelsysteem worden deze gegevens veilig opgeslagen door een externe betaaldienstverlener. Wij hebben geen toegang tot uw betaalkaartgegevens, met uitzondering van de laatste 4 cijfers van uw betaalkaart nummer en de vervaldatum van de kaart die worden gebruikt om uw kaart en bestellingen te identificeren.

 

Wanneer u uw mobiele telefoonnummer, uw naam en uw adres via het Online Bestelsysteem opgeeft, ontvangen we deze informatie zodat we uw bestelling kunnen afronden.

 

Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe we informatie over u mogelijk kunnen verwerken. Zie ook het privacybeleid van Thai Yim voor informatie over hoe zij uw gegevens verwerken.

4. Sites van Derden

Het Online Bestelsysteem kan links naar andere websites bevatten. Dergelijke websites staan niet onder onze controle en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de praktijken, inhoud of beschikbaarheid van dergelijke websites. De opname in het Online Bestelsysteem van links naar andere websites betekent geen goedkeuring of sponsoring van de inhoud of praktijken op dergelijke websites, noch betekent het dat er sprake is van enige connectie of associatie tussen ons en eventuele exploitanten van dergelijke websites. Deze links naar websites zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak.

 

Als u besluit een website te bezoeken via een link op het Online Bestelsysteem doet u dit op eigen risico en zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig verlies, kosten, schade of andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met de toegang tot, het gebruik van of het vertrouwen op de website of enige inhoud, goederen, praktijken of diensten die op die website beschikbaar zijn.

Het is verboden om vanaf een ander bedrijf, service of andere website naar het Online Bestelsysteem te linken.

5. Verplichtingen en Gebruiksbeperkingen

Het Online Bestelsysteem wordt voor u beschikbaar gesteld in ons land van vestiging en we geven geen garantie dat de informatie, het materiaal of de functionaliteit in het Online Bestelsysteem geschikt of beschikbaar is voor gebruik in een ander rechtsgebied dan ons land van vestiging.

 

U gaat ermee akkoord dat alle door u verstrekte informatie op het Online Bestelsysteem (inclusief uw naam en contactgegevens) in alle opzichten waar, nauwkeurig, actueel en volledig is op het moment dat deze wordt verstrekt en dat u deze informatie bij het latere gebruik van het Online Bestelsysteem in zoverre zult aanpassen.

Door gebruik te maken van het Online Bestelsysteem gaat u daar ook mee akkoord dat:

5.1 U zich zal houden aan de Gebruiksvoorwaarden;

5.2 U zich niet zal voordoen als een andere persoon of entiteit of een valse naam zal gebruiken of een naam die u niet mag gebruiken op het Online Bestelsysteem;

5.3 U 18 jaar of ouder bent;

5.4 U betaalt het volledige bedrag voor alle Producten die u via het Online Bestelsysteem bestelt;

5.5 U zult het Online Bestelsysteem niet gebruiken om speculatieve of valse bestellingen te plaatsen;

5.6 U het Online Bestelsysteem niet zal gebruiken om onze producten of de prijzen van onze producten te onderzoeken;

5.7 U geen gebruikt zult maken van geautomatiseerde systemen, robots of software om gegevens uit het Online Bestelsysteem te halen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat u het Online Bestelsysteem niet mag gebruiken voor onwettige doeleinden, of voor doeleinden die niet zijn toegestaan door Thai Yim, inclusief maar niet beperkt tot:

5.8 Het verzenden van materiaal dat een strafbaar feit vormt, leidt tot civiele aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met wet- en regelgeving of gedragscodes;

5.9 Het storen van andere personen die het Online Bestelsysteem gebruiken of er plezier aan beleven;

5.10 De werking, functionaliteit of beschikbaarheid van het Online Bestelsysteem te beschadigen, uit te schakelen of aan te tasten (onder meer door bewust of roekeloos virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of schadelijk materiaal in het Online Bestelsysteem te introduceren) of door te proberen ongeautoriseerd toegang te krijgen tot het Online Bestelsysteem of tot netwerken die ermee verbonden zijn, door middel van hacking, spoofing of op een andere manier;

5.11 Het verspreiden van onwettig, lasterlijk, beledigend, bedreigend, schadelijk, obsceen of anderszins verwerpelijk materiaal op of via het Online Bestelsysteem.

U mag het Online Bestelsysteem niet gebruiken voor commerciële doeleinden (inclusief het kopiëren of reproduceren van materiaal op het Online Bestelsysteem, het monitoren van de beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van het Online Bestelsysteem, of voor andere benchmarking- of concurrentie doeleinden).

6. Bestellingen & Betaling

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat elke bestelling voor Producten die u via het Online Bestelsysteem plaatst correct is voordat u een dergelijke bestelling plaatst. Alle vragen die u hebt over Producten die worden aangeboden op, of bestellingen die u plaatst via, het Online Bestelsysteem, moeten aan ons worden gericht via de contactgegevens van het restaurant die beschikbaar zijn op onze homepage. U erkent dat Thai Yim niet in staat is om dergelijke vragen te beantwoorden en u gaat ermee akkoord dat u geen contact opneemt, of probeert op te nemen, met Thai YIm met betrekking tot dergelijke vragen.

 

Houd er rekening mee dat elke bestelling die u via het Online Bestelsysteem plaatst pas wordt geaccepteerd als u een SMS ontvangt waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen en geaccepteerd (de "SMS"). Dit betekent dat wanneer het Online Bestelsysteem aangeeft dat uw bestelling is bevestigd, wij er (naar eigen goeddunken) nog steeds voor kunnen kiezen om uw bestelling te weigeren totdat u de SMS krijgt toegestuurd. Als wij uw bestelling niet kunnen accepteren nadat deze via het Online Bestelsysteem is geplaatst nemen wij contact met u op om dit aan u te bevestigen.

 

Houd er rekening mee dat het opnemen van onjuiste persoonlijke gegevens door u bij het plaatsen van een bestelling bij ons in het Online Bestelsysteem kan leiden tot vertraging bij het voltooien van uw bestelling of kan betekenen dat wij uw bestelling niet kunnen voltooien. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u uw juiste persoonsgegevens in het Online Bestelsysteem hebt opgenomen (inclusief uw afleveradres en telefoonnummer) en wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of het niet voltooien van uw bestelling als gevolg van het opnemen van onjuiste persoonsgegevens in het Online Bestelsysteem.

 

Het is uw verantwoordelijkheid om uw mobiele telefoon te beveiligen. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle bestellingen en kosten die via uw mobiele telefoon op het Online Bestelsysteem worden geplaatst.

 

Houd er rekening mee dat wanneer u niet volledig hebt betaald op het moment dat u uw bestelling op het Online Bestelsysteem plaatst, u als enige verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor alle openstaande betalingen die verschuldigd zijn met betrekking tot uw bestelling op het moment dat u uw bestelling bij ons afhaalt of dat wij deze bij u afleveren.

 

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de Producten en de prijzen van de Producten die beschikbaar zijn op het Online Bestelsysteem te wijzigen.

7. Communicatie

U stemt ermee in dat wij u kennisgevingen en andere mededelingen elektronisch verstrekken via het Online Bestelsysteem of via andere elektronische middelen en u erkent dat alle contracten, kennisgeving, informatie en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke mededelingen schriftelijk moeten worden gedaan.

8. Annulering

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij een door u op het Online Bestelsysteem geplaatste bestelling kunnen annuleren, hetzij voor of na aanvaarding van een dergelijke bestelling, wanneer wij van mening zijn dat er onjuiste informatie is verstrekt als onderdeel van deze bestelling of wanneer zich omstandigheden voordoen die buiten onze redelijke controle vallen en die de voltooiing van een dergelijke bestelling verhinderen of belemmeren.

9. Beëindiging

Ieder van u en ons kan de Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder kennisgeving aan de ander onmiddellijk beëindigen. Bij een dergelijke beëindiging heeft u geen recht op of toestemming tot toegang tot en gebruik van het Online Bestelsysteem. De volgende Artikelen van de Gebruiksvoorwaarden blijven ook na een dergelijke beëindiging van kracht: Artikelen 2, 3, 9, 10, 11 en 13.

10. Algemene Voorwaarden

Als een deel van de Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van de Gebruiksvoorwaarden en heeft zij geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

 

Geen enkel nalaten noch enige vertraging van enige partij om enig recht of rechtsmiddel dat in deze overeenkomst of door enige wet wordt geboden uit te oefenen, vormt een ontheffing van dat of enig ander recht of rechtsmiddel en zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel niet op voorhand uitsluiten of beperken. Geen enkele uitoefening, ook niet gedeeltelijk, van dergelijk recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel verhinderen of beperken.

 

U gaat ermee akkoord dat er geen partnerschap, dienstverband of agentuurovereenkomst bestaat tussen u en ons als gevolg van de Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van het Online Bestelsysteem.

De Gebruiksvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot het Online Bestelsysteem en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, beloftes, garanties, verklaringen en afspraken tussen u en ons met betrekking tot het Online Bestelsysteem.

 

U mag de Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen, noveren of anderszins overdragen aan een persoon zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, maar u gaat ermee akkoord dat wij onze rechten of verplichtingen onder de Gebruiksvoorwaarden mogen toewijzen, noveren of anderszins overdragen aan onze gelieerde ondernemingen of een partij die ons verwerft.

11. Toepasselijk Recht

De gebruiksvoorwaarden en alle geschillen of vorderingen (waaronder niet-contractuele geschillen of vorderingen) die voortvloeien uit of verband houden met de gebruiksvoorwaarden of het onderwerp ervan, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Ierse recht en dergelijke geschillen of vorderingen zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het land waar het restaurant gevestigd is.

12. Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot uw informatie zijn welkom en dienen aan ons te worden gericht met behulp van de contactgegevens van het restaurant die beschikbaar zijn op onze homepage. Stuur ook eventuele klachten of wettelijke mededelingen naar dit adres.

13. Definities

"Online Bestelsysteem" betekent de door Wix ontwikkelde technologische oplossingen die u via onze website, app of een ander platform ter beschikking worden gesteld en die u in staat stellen om elektronisch bestellingen voor Producten bij ons te plaatsen;

 

Privacybeleid

Raadpleeg ons Privacybeleid dat beschikbaar is op de website van het restaurant.

Cookiebeleid

Raadpleeg ons Cookiebeleid dat beschikbaar is op de website van het restaurant.

bottom of page